Version
4.0-451
Entwicklungszweig
tev_fixes_new
Zeitpunkt
10 Jahre, 3 Monate her
Windows x64 Windows x86 Mac OS X Android
Commit
1fbc42e577965ecf1b19e49a6544dcfe9155f7d3
Author der Änderung
Tony Wasserka
Beschreibung der Änderung
PixelShaderGen: Process fog calculations with integer math.