Version
4.0-503
Entwicklungszweig
tev_fixes_new
Zeitpunkt
10 Jahre, 4 Monate her
Windows x64 Windows x86 Mac OS X Android
Commit
7a71fd49d880ebcce25ee9a5180e36670de3e53f
Author der Änderung
Tony Wasserka
Beschreibung der Änderung
PixelShaderGen: Process fog calculations with integer math.